Archive of category "รายการ & สารคดี"

รายการเจาะลึกโปรเจกสุดท้าย Last Project เป็นรายการที่นำเสนอการทำงาน โปรเจ็กหนังสั้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ซึ่งรายการนี้ ได้รับรางวัลเทคนิคการตัดต่อยอดเยี่ยม  

รายการ เที่ยวเพลิน เป็นรายการสารคดีท่องเที่ยว นำผู้ชมยังยังอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ซึ่งรายการนี้ไ้ด้รับรางวัลลำดับ ภาพยอดเยี่ยม จากงาน open house 2011